Duran Arquitectes està dotat d’un departament que funciona com un tècnic de capçalera de l’edificació al servei de tècnics, usuaris i comunitats de propietaris. Des d’aquesta àrea, el nostre equip té cura tant dels processos d’obra i construcció com de les inspeccions tècniques amb les quals cal avaluar i certificar els edificis ja construïts.

Els serveis que contempla aquest gabinet són els d’emetre informes, dictàmens i certificats (habitabilitat, energètics, de patologies, de solidesa, etc.) , així com valoracions i peritatges amb les eines tecnològiques més actuals.

Les inspeccions tècniques dels edificis (ITE) són les avaluacions que han de passar periòdicament els edificis ja construïts i, des de Duran Arquitectes, afrontem aquesta necessitat urbanística com un projecte en el seu conjunt que inclou tant l’assessorament, la guia en la sol·licitud d’ajudes per a la rehabilitació, el compliment de la normativa d’accessibilitat i tots els estàndards constructius i ambientals vigents.

Un suport tècnic que es desenvolupa en processos d’edificació i urbanització es fonamenta en el control de la qualitat i l’execució material, garantir la seguretat i salut a les obres i el seguiment econòmic dels costos d’execució. Tots aquests serveis es presten tant a l’equip de Duran Arquitectes com a altres equips de projectistes i enginyers.

Un programa estricte de control i seguiment des de la projecció de la primera actuació arquitectònica fins al final d’obra és un dels nostres trets diferencials, ja que qualsevol dels nostres projectes compten amb un acurat seguiment facultatiu per a poder abastar totes les necessitats tècniques del procés constructiu.