Des de finals del 2017 i fins ben entrat el 2018, cada divendres a la tarda tots els membres del nostre equip realitzen el curs de BIM Management. L’imparteix el David Delgado Vendrell i hem parlat amb ell perquè ens expliqui per què serveix i quins avantatges comporta per les empreses que l’incorporen.

Què és el BIM?

És l’acrònim de Building Information Modeling. Es tracta d’una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d’edificis o infraestructures durant tot el seu cicle de vida útil. L’objectiu és centralitzar tota la informació en un o varis models digitals (maquetes virtuals) creats pels diferents agents del sector de l’arquitectura, enginyeria i construcció.

Per què serveix?

Es podria resumir en quatre grans punts:

  1. Per generar la informació vàlida disponible per a les persones adequades en el moment adient.
  2. Per la la utilització, reutilització i intercanvi d’informació.
  3. Per crear un o diversos models virtuals 3D amb la informació clau estructurada en forma de bases de dades.
  4. Per integrar diferents rols i fluxes de treball que tradicionalment s’han realitzat en compartiments estancs o de forma aïllada. Dit d’altra forma, s’activa la col·laboració real!

En essència el que es fa és anticipar en etapes on la potencialitat d’impactar en el cost de l’actiu o edifici és més gran, evitant així allunyar-se de les preses de decisions en fases posteriors on el cost dels canvis en el disseny és molt més elevat. Diguem-ne que simulem el que pot succeir en fases de pre-construcció, construcció o manteniment amb l’objectiu de reduir al màxim les incerteses i sobre-costos posteriors.

A qui va destinat? Quins avantatges comporta per les empreses implementar aquest sistema?

Els beneficiaris d’aquesta metodologia són tots els agents actuants en qualsevol de les etapes que conformen el procés de construcció, passant per promotors, tècnics, constructors, administracions, operadors d’explotació i manteniment.

Quins avantatges comporta per les empreses implementar aquest sistema?

Els avantatges per a les empreses on s’implanta són directament proporcionals a l’encert en l’elecció dels usos als quals es decideix dirigir la metodologia. En el cas d’aquelles empreses actuants en fases de disseny i direcció d’obra, com és el cas de Duran Arquitectes, els podríem resumir en:

  • Major eficiència en la col·laboració amb altres empreses o professionals.
  • Millora de la comunicació amb el client, especialment per la facilitat en mostrar de forma anticipada els resultats d’allò que pretén construir o gestionar.
  • Millora del control de qualitat del disseny, disminuint els errors d’aquesta fase, basada sobretot en la coherència documental deguda a la centralització de l’informació.
  • Reducció d’errors i omissions en fase d’obra.
  • Major adequació a terminis d’entrega, tant de projectes com dels propis processos constructius.

És un model que s’ha agafat d’algun altre país?

Aquesta forma de treballar prové principalment de dos focus o cultures: per una banda tenim els països escandinaus (Finlàndia, Suècia i Noruega) i per l’altra el model anglosaxó liderat pel Regne Unit. Els primers ens porten un avantatge de l’ordre d’uns 12 anys en la seva implantació, mentre que UK és un mandat governamental ja des de 2011, amb una aplicació progressiva dins el sector. Altres zones del món on és ja molt present en el sector són Holanda, Estats Units, Canadà, Austràlia i Japó.

Serà obligatori per a totes les empreses del sector implementar-lo?

A nivell europeu, la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’emprar sistemes electrònics (medis de comunicació i eines per modelar les dades de l’edifici) a processos de contractació d’obres, serveis i subministres a partir de setembre de 2018. En les nostres latituds es preveu la obligatorietat del BIM en licitacions públiques d’edificació a partir de desembre del 2018. 

I a Catalunya?

A Catalunya en concret es va consensuar un mandat BIM el 2015 que marcava un full de ruta per 2018-2020 on es començaran a licitar en BIM les obres públiques d’edificació i infraestructures.

Com ho estem fent des de Duran Arquitectes?

La implantació del BIM a Duran Arquitectes està seguint un procés controlat, progressiu i amb l’anticipació adient per tal de repercutir a mínims el nivell de producció i la qualitat habitual dels serveis prestats. En aquest sentit s’està seguint un full de ruta previst pel període 2017-2019

És una aposta de futur o de present?

De present. Ha arribat per quedar-se. Aquelles empreses del sector que encara no s’estan plantejant endinsar-s’hi, encara tenen l’oportunitat de pujar en un tren que va molt ràpid i a la vegada que no és fàcil de pujar. Però no poden trigar massa en fer el pas o del contrari poden patir importants pèrdues de competitivitat.

Explica’ns què aprendran els professionals de Duran Arquitectes quan acabin el curs? L’aprenentatge del BIM, en tant que un canvi disruptiu en la forma habitual de treballar, implica adquirir competències tant en noves tecnologies i eines digitals com en noves metodologies i processos de treball. Al basar-se principalment en la col·laboració, la informació i com aquesta es comunica esdevenen els principals focus a tenir en compte en la formació a impartir.

És un valor afegit pel despatx?

Permet obrir noves possibilitats de negoci, optimitzant fluxos tradicionals molt enquistats en el sector, alhora que obliga a mantenir el perfil de l’empresa en constant actualització. Els escenaris de futur del sector passen per la digitalització cada cop més intensa de la indústria, i la construcció és l’últim dels sectors d’aquesta en incorporar-se a aquesta tendència. Tota empresa que decideix modificar incorporant millores de qualitat en els seus processos productius mitjançant la seva digitalització tindrà ja una part del camp llaurat en aquesta direcció.